ஆங்கிலம் (USA)   கிரேக்கம்   ஸ்வீடிஷ்   சீனம் - சுலபமானது   சீனம் - பழையது   ஜெர்மன்   டட்ச்   தமிழ்   பிரென்ச்   போர்ச்சுகீஸ் - ஜபீரியன்   ரொமேனியன்   ஸ்பேனிஷ்  

Home
யுஸ்நெட் சுடுரைசுள் மேலும் மற்ற தசுவல்சுள்

கீழ்க்கண்டவை ஒரு “தற்செயலாக, உபயோகமற்ற, ஐயத்திற்குரிய தகுதி” பெற்ற (கடுரைகள்) சேகரிப்பு ஆகும். இவை Michael Kaplan னால் microsoft.public.access.replication மேலும் comp.databases.ms-access.

யுஸ்நெட்டில் உள்ள செய்திகள் எல்லாம் அதன் பதிவாளரகளின் தரத்தை போல இருக்கும். ஆகையால் இதில் உள்ள சிபாரிசுகள், புத்திமதிகள், யோசனைகள் ஆகியவைகளை நீங்கள் உபயோகிக்ம் போது எச்சரிக்கை தேவை (Michael Kaplan னால் பதிவு செய்ய பட்டவை தவிர) ;-)Home


இந்த தளத்தில் பிரச்சிளையா? தயவு சைய்து webmaster@trigeminal.com அணுகவும்.